مجله شماره 50

تاریخ چاپ مجله : 1398/06/02
تاریخ توزیع مجله : 1398/06/05
تیراژ : 8000